آبگیر پرسی هیدرولیک

دستگاه های پرسی مناسب ترین دستگاه برای آبگیری انواع میوه جات می باشد . این گونه آبگیر با نیروی سه تن می باشد که می تواند هر میوه ای را که به شیوه فشاری آب گیری می شود را به تور کامل آبگیری کند و تفاله را به صورت بیسکویتی خارج نمایید.